Popover

Popover er et flytende panel av vilkårlig størrelse som kan posisjonere seg selv i forhold til et annet element.

NPM-pakke

Navn:nav-frontend-popover
Siste versjon:0.0.41
Peer dependencies:classnames nav-frontend-js-utils nav-frontend-popover-style prop-types react react-dom

Installering

npm install nav-frontend-popover classnames nav-frontend-js-utils lodash.throttle prop-types react nav-frontend-popover-style react-dom --save

Kopiert!


yarn add nav-frontend-popover classnames nav-frontend-js-utils lodash.throttle prop-types react nav-frontend-popover-style react-dom

Kopiert!

Moduler

Import

import Popover from 'nav-frontend-popover';

Kopiert!

React props

PropertyTypeDefaultRequiredDescription
ankerEl
HTMLElement
-
Elementet som popover er forankret til. Dette elementet blir brukt til å posisjonere popover.
autoFokus
boolean
-
Bestemmer om Popover automatisk skal få fokus når den vises.
avstandTilAnker
number
-
Avstand til anker element i pixler. Default er `16px` (`1rem`) med pil, eller `0` uten pil.
className
string
-
Egendefinert klassenavn.
innerRef
RefObject<HTMLDivElement>
-
React-referanse til intern `<div>`
onOpen
() => void
-
Callback når popover åpnes.
onRequestClose
() => void
-
Callback når popover ber om å lukkes.
orientering
PopoverOrientering
-
Orientering i forhold til anker. Bestemmer hvordan pilen skal posisjoneres i forhold til Popover-vinduet. Brukes også av Popover for å bestemme hvordan Popover-vinduet skal posisjoneres i forhold til ankeret. Mulige verdier: `over`, `over-venstre`, `over-hoyre`, `under`, `under-venstre`, `under-hoyre`, `venstre`, `hoyre`
posisjon
PopoverPosisjonShape
-
CSS-stiler for absolutt posisjonering av popover vindu og pil. Brukes av Popover for dynamisk justering av posisjon ved resize og scroll.
utenPil
boolean
-
Bestemmer om pilen skal rendres eller ikke.