Popover

Popover er et flytende panel av vilkårlig størrelse som kan posisjonere seg selv i forhold til et annet element.

Trigger-elementet som åpner Popover-komponenten bør få et aria-controls-attributt som peker på id-attributtet til Popover, og et aria-haspopup-attributt som svarer mest mulig til hvilket innhold Popover-komponenten har (vanligvis dialog).

Du kan se et eksempel på dette i implementasjonen av Hjelpetekst, men vær obs på at ditt brukstilfelle kan kreve en litt annerledes løsning.

Det finnes flere forskjellige løsningsforslag på W3 sine nettsider:

Relevante aria-attributter: