Alertstripe

Alertstripen er en komponent som benyttes for å gi brukeren varsler av ymse slag, og komponenten støtter forskjellige visninger basert på hvilken type varsel som formidles til brukeren.

Dynamisk visning

Hvis alertstripene skal dukke opp dynamisk, for eksempel som en reaksjon på noe brukeren gjør, er det viktig at det allerede ligger et element på siden som har definert en såkalt "live region" hvor Alertstripene skal bli rendret i. Dette kan gjøres ved å gi container-elementet et aria-live-attributt med verdien polite eller assertive.

<div aria-live="polite">
  <!-- her kommer det en Alertstripe når brukeren klikker på noe -->
</div>

Kopiert!

Merk at aria-live="assertive" bør brukes varsomt og kun når det er nødvendig å få brukerens oppmerksomhet umiddelbart. Et alternativ er å gi konteiner-elementet et role="alert"-attributt, som er akkurat det samme som å sette aria-live="assertive" og aria-atomic="true.

Mer informasjon